阿弥陀经

佛教经典﹝亦称▲小无量寿经◎ㄛ简称▲小经◎﹝与▲无量寿经◎﹜▲观无量寿经◎合称净土三经﹝一般认为在1‵2世?#38464;?#24230;贵霜王朝时期已流行于犍陀罗地区﹝▲阿弥陀经◎是释迦牟尼佛在憍萨罗国舍卫城的南方祇园精舍ㄛ与长老舍利弗等十六位大弟子及文殊等大菩萨以及诸多佛弟子而说的经典﹝..[详情]

当前位置ㄩ弘善佛教 > 佛经大全 > 阿弥陀经 >

佛说阿弥陀经注音版

[阿弥陀经] 发表时间ㄩ2014-03-14 作者ㄩ姚秦鸠摩罗什 [投稿] 放大字体 正常 缩小 关闭 电子版

\

ㄗ如发现注音?#20889;?#35823;ㄛ请您联系我们ㄛ便于我们及?#26412;?#27491;ㄛQQㄩ1300659095﹝感恩

姚秦三藏法师鸠摩罗什译
南无本师释迦牟尼佛ㄗ三称ㄘ

▽开经偈▼

无上甚深微妙法ㄛ百千万劫难遭遇ㄛ
我今见闻得受持ㄛ愿解如来真实义﹝

▽莲池赞▼

莲池海会ㄛ弥陀如来ㄛ观音势至坐莲台ㄛ接引上金阶ㄛ大誓弘开ㄛ普愿离尘埃﹝
南无莲池海会佛菩萨ㄗ三称三拜ㄘ
南无西方极乐世界大慈大悲阿弥陀佛ㄗ三称ㄘ


shì
w辛
wén


shí


zài
shè
wèi
guó


shù
j走
g迂

yuán

y迅

b走
qi迂
s言ng

qi芋n
èr
b見i
w迅
shí
rén


ji言
shì


luó
hàn

zhòng
su辛
zh貝
shì

zh見ng
l見o
shè
h言

ji芋n
lián


h言
ji芋
shè


h言
ji芋
zh芋n
yán


h言

ch貝
luódu身

zh身u

pán
tuó
qié

nán
tuó


nán
tuó

luó
hóu
luó

ji芋o
fàn
b身


b貝n
tóu

p身
luó
duò

ji芋
liú
tuóh言
jié
b貝nj迂
luó


nóu
lóu
tuó


shì
d豆ng
zh迂


z走

bìng
zh迂h言


wén
sh迂
sh貝

f見
wáng
z走du身
p ú


qián
tuó
h言
cháng
j貝ng
jìny迅

shì
d豆ng
zh迂

shì

huán
y貝n
d豆ng


liàng
zh迂
ti芋n

zhòng


豆r
shí

gào
zh見ng
l見o
shècóng
shì
x貝
西
f芋ng

guò
shí
wàn

亿

t迅

y辛u
shì
jiè
míng
yu言
t迅
y辛u


hào


tuó

j貝n
xiàn
zài
shu身
f見

shèb走
t迅


míng
wéi


ˋ
ˋ

guó
zhòng
sh言ng


y辛u
zhòng
k迅

dàn
shòu
zh迂míngyòu
shè

guó
t迅

q貝
chóng
lán
sh迅n

q貝
chóng
luó
w見ng

q貝
chóng
háng
shù

ji言
shì

b見o
zh身u
z芋
wéi
rào

shì

b走
guó
míng
wéiyòu
shè

guó


y辛u
q貝
b見o
chí

b芋
g身ng

shu走
ch身ng
m見n

zh身ng

chí
d走
chún
y走
j貝n
sh芋
bi芋n
ji言
dào

j貝n

yín

liú


b身


chéng

shàng
y辛u
lóuy走
j貝n

yín

liú


b身


ch言


chì
zh迂

m見
n見o
ér
y見n
shì
zh貝

chí
zh身ng
lián
hu芋ch言
lún

q貝ng

q貝ng
gu芋ng

huáng

huáng
gu芋ng

chì

chì
gu芋ng

bái

bái
gu芋ng

w言i
miào
xi芋ng
jié

shè

guó


chéng
jiù

shì
g身ng

zhu芋ng
yán

yòu
shèb走

guó
t迅

cháng
zuò
ti芋n
yuè

huáng
j貝n
wéi


zhòu

liù
shí

y邪
ti芋n
màn
tuó
luó
hu芋


t迅
zhòng
sh言ng

cháng
y走
q貝ng
dàn


y走
y貝


ch éng
zhòng
miào
hu芋

gòng
y見ng
t芋
f芋ng
shí
wàn

亿y走
shí
shí

hái
dào
b豆n
guó

fàn

j貝ng
xíng

shè

guó


chéng
jiù

shì
g身ng

zhu芋ng
yánshèb走
guó
cháng
y辛u
zh辛ng
zh辛ng

miào


zh貝
ni見o

bái


k辛ng
què

y貝ng
w迅

shè


ji芋
líng
pín
qié

gòng
mìng
zh貝
ni見o

shì
zh迂
zhòng
ni見o

zhòu

liù
shí

ch迂

y見
y貝n


y貝n
y見n
chàng
w迅
g言n

w迅


q貝


f言n

b芋
shèng
dào
f言n


shì
d豆ng
f見


t迅
zhòng
sh言ng

wén
shì
y貝n
y走

ji言
x貝
niàn


niàn
f見

niàn
s言ng

shèr迅

wèi
c走
ni 見o

shí
shì
zuì
bào
su辛
sh言ng

su辛
y走
zh豆

ˋ
ˋ
b走

guó
t迅


s芋n
è
dào

shè

guó
t迅

shàng

è
dào
zh貝
míng


kuàng
y辛u
shí

shì
zh迂
zhòng
ni見o

ji言
shì


tuólìng
f見
y貝n
xu芋n
liú

biàn
huà
su辛
zuò

shèb走

guó
t迅

w言i
f言ng
chu貝
dòng
zh迂
b見o
hàng
shù


b見o
luó
w見ng

ch迂
w言i
miào
y貝nb見i
qi芋n
zh辛ng
yuè

tóng
shí

zuò

wén
shì
y貝n
zh豆


rán
ji言
sh言ng
niàn


niàn
f見

niàn
s言ng
zh貝
x貝n

shè

guó
t迅

chéng
jiù

shì
g身ng

zhu芋ng
yán

shè
r迅

yún


b走hào


tuó
ˋ
ˋ
shèb走

gu芋ng
míng

liàng

zhào
shí
f芋ng
guó


su辛
zhàng
ài

shì

hào
wéi


tuó

yòu
shèb走

shòu
寿
mìngrén
mín


liàng

bi芋n

s言ng

jié


míng


tuó

shè

tuó


ché ng

y走
lái


j貝n
shí
jié

yòu
shèb走

y辛u

liàng

bi芋n
sh言ng
wén

z走

ji言

luó
hàn

f言i
shì
suàn
shù
zh貝
su辛
néng
zh貝

zh迂


zhòng
shì

shèb走

gu ó
t迅

chéng
jiù

shì
g身ng

zhu芋ng
yán

yòu
shè

guó


zh òng
sh言ng
sh言ng
zh豆

ji言
shìzhì


zh身ng
du身
y辛u

sh言ng
b迅
chù


shù
shèn
du身

f言i
shì
suàn
shù
su辛
néng
zh貝
zh貝

dàn
k豆
y走

liàng

bi芋n

s言ng

shu身

shèzhòng
sh言ng
wén
zh豆

y貝ng
d芋ng
f芋
yuàn

yuàn
sh言ng
b走
guó

su辛
y走
zh豆

ˋ
ˋ

y迅

shì
zh迂
shàng
shàn
rén

huì

chù

shè
k豆
y走
sh見o
shàn
g言n
y貝n
yuán


sh言ng
b走
guó

shèruò
y辛u
shàn
nán
z走

shàn
n邢
rén

wén
shu身


tuó


zhí
chí
míng
hào

ruòruò
èr


ruò
s 芋n


ruòruò
w迅


ruò
liù


ruò
q貝x貝n

luàn


rén
lín
mìng
zh身ng
shítuó

y迅
zh 迂
shèng
zhòng

xiàn
zài

qián

shì
rén
zh身ng
shí

x貝n

di芋n
d見ow見ng
sh言ng


tuóguó


shèw 辛
jiàn
shìshu身
c走
yán

ruò
y辛u
zhòng
sh言ng

wén
shì
shu身
zh豆

y貝ng
d芋ng
f芋
yuàn

sh言ng
b走
guó
t迅

shè
w辛
j貝n
zh豆

zàn
tàn


tuó


k豆
s貝

g身ng

zh貝


d身ng
f芋ng

y辛u

chùx迂

xiàngx迂x迂

gu芋ng


miào
y貝nshì
d豆ng
héng

sh芋
shù
zh迂

guó

ch迂
gu見ng
广
cháng
shé
xiàng

biàn

s芋n
qi芋n

qi芋n
shì
jiè

shu身
chéng
shí
yán

r迅
d豆ng
zhòng
sh言ng

d芋ng
xìn
shì
ch言ng
zàn

k豆
s貝

g身ngqiè
zh迂

su辛

niàn
j貝ng

shènán
f芋ng
shì
ji è
y辛u

yuè
d言ng


míng
wén
gu芋ngyàn
ji芋n


x迂

d言ng


w ú
liàng
j貝ng
jìnshì
d豆ng
héng

sh芋
shù
zh迂

guó

ch迂
gu見ng
广
cháng
shé
xiàng

biàn

s芋n
qi芋n

qi芋n
shì
jiè

shu身
chéng
shí
yán

r迅
d豆ng
zhòng
sh言ng

d芋ng
xìn
shì
ch言ng
zàn

k豆
s貝

g身ngqiè
zh迂

su辛

niàn
j貝ng

shèx貝
西
f芋ng
shì
jiè
y辛u

liàng
shòu
寿liàng
xiàngliàng
chuánggu芋ngmíng


b見o
xiàng


jìng
gu芋ngshì
d豆ng
héng

sh芋
shù
zh迂

guó

ch迂
gu見ng
广
cháng
shé
xiàng

biàn

s芋n
qi芋n

qi芋n
shì
jiè

shu身
chéng
shí
yán

r迅
d豆ng
zhòng
sh言ng

d芋ng
xìn
shì
ch言ng
zàn

k豆
s貝

g身ng


y í
qiè
zh迂

su辛

niàn
j貝ng

shèb豆i
f芋ng
shì
ji è
y辛u
yàn
ji芋n


zuì
shèng
y貝n


nán
j迅sh言ng


w見ng
míngshì
d豆ng
héng

sh芋
shù
zh迂

guó

ch迂
gu見ng
广
cháng
shé
xiàng

biàn

s芋n
qi芋n

qi芋n
shì
jiè

shu身
chéng
shí
yán

r迅
d豆ng
zhòng
sh言ng

d芋ng
xìn
shì
ch言ng
zàn

k豆
s貝

g身ngqiè
zh迂

su辛

niàn
j貝ng

shèxià
f芋ng
shì
ji è
y辛u
sh貝
z走


míng
wén


míng
gu芋ng


f見
chuáng


chí
f見shì
d豆ng
héng

sh芋
shù
zh迂

guó

ch迂
gu見ng
广
cháng
shé
xiàng

biàn

s芋n
qi芋n

qi芋n
shì
jiè

shu身
chéng
shí
yán

r迅
d豆ng
zhòng
sh言ng

d芋ng
xìn
shì
ch言ng
zàn

k豆
s貝

g身ng


y í
qiè
zh迂

su辛

niàn
j貝ng

shèshàng
f芋ng
shì
jiè
y辛u
fàn
y貝n


xiù
宿
wáng


xi芋ng
shàng


xi芋ng
gu芋ngyàn
ji芋n
b見o
hu芋
y見n
sh言n


su身
luó
shù
wáng


b見o
hu芋jiàn

qiè
x迂

sh芋nshì
d豆ng
héng

sh芋
shù
zh迂

guó

ch迂
gu見ng
广
cháng
shé
xiàng

biàn

s芋n
qi芋n

qi芋n
shì
jiè

shu身
chéng
shí
yán

r迅
d豆ng
zhòng
sh言ng

d芋ng
xìn
shì
ch言ng
zàn

k豆
s貝

g身ngqiè
zh迂

su辛

niàn
j貝ng

shè
r迅

yún
míng
wéi

qiè
zh迂

su辛

niàn
j貝ng
ˋ
ˋ
shèruò
y辛u
shàn
nán
z走

shàn
n邢
rén

wén
shì
j貝ng
shòu
chí
zh豆


wén
zh迂

míng
zh豆

shì
zh迂
shàn
nán
z走

shàn
n邢
rén

ji言
wéi

qiè
zh迂

zh貝
su辛

niàn

ji言


tuì
退
zhu見n


nòu
du身
luó
s芋n
mi見o
s芋nshì

shèr迅
d豆ng
ji言
d芋ng
xìn
shòu
w辛
y迅


zh迂

su辛
shu身

shèruò
y辛u
rén
y走
f芋
yuàn

j貝n
f芋
yuàn

d芋ng
f芋
yuàn


sh言ng


tuó

guó
zh豆

shì
zh迂
rén
d豆ng

ji言


tuì
退
zhu見n


nòu
du身
luó
s芋n
mi見o
s芋n
b走
guó
t迅

ruò
y走
sh言ng

ruò
j貝n
sh言ng

ruò
d芋ng
sh言ng

shì

shèzh迂
shàn
nán
z走

shàn
n邢
rén

ruò
y辛u
xìn
zh豆

y貝ng
d芋ng
f芋
yuàn

sh言ng
b走
guó
t迅

shè
w辛
j貝n
zh豆

ch言ng
zàn
zh迂


k豆
s貝

g身ng


b走
zh迂

d豆ng


ch言ng
zàn
w辛

k豆
s貝

g身ng


ér
zuò
shì
yán

shì
ji芋
móunéng
wéi
shèn
nán
x貝
y辛u
zh貝
shì

néng

su身

guó
t迅

w迅
zhuó
è
shì

jié
zhuó

jiàn
zhuó

fán
n見o
zhuó

zhòng
sh言ng
zhuó

mìng
zhuó
zh身ngnòu
du身
luó
s芋n
mi見o
s芋nwèi
zh迂
zhòng
sh言ng

shu身
shì

qiè
shì
ji芋n
nán
xìn
zh貝
f見

shèd芋ng
zh貝
w辛

w迅
zhuó
è
shì

xíng
c走
nán
shìnòu
du身
luó
s芋n
mi見o
s芋nwèi

qiè
shì
ji芋n
shu身
c走
nán
xìn
zh貝
f見

shì
wéi
shèn
nán


shu身
c走
j貝ng
y走

shè
zh迂
b走
qi迂


qiè
shì
ji芋n
ti芋n
rén

xi迂
luó
d豆ng

wén

su辛
shu身

hu芋n
x走
xìn
shòu

zuò
l走
ér
qiè

zhàng
g言n
b豆n

sh言ng
jìng
t迅
tuó
luó

精?#37322;?#33616;
簽赽腔笱濬