四十二章经

▲佛说四十二章经◎ㄛ简称▲四十二章经◎ㄛ佛教著作ㄛ据说是东汉迦叶摩腾﹜竺法兰汉译ㄛ一般认为是古代中国译出的第一部佛教经典﹝内容是把佛所说的某?#27426;?#35805;称为一章ㄛ共选了四十二段话所编集而成﹝收在▲大正藏◎第十七册﹝...[详情]

佛说四十二章经注音

[佛说四十二章经] 发表时间ㄩ2014-08-30 作者?#21518;?#27861;兰 [投稿] 放大字体 正常 缩小 关闭 电子版
后汉 迦叶摩腾 竺法兰 同译

ㄗ如发现本文注音有错误ㄛ请您联系我们ㄛ便于我们及?#26412;?#27491;ㄛQQㄩ1300659095﹝感恩

经序

shì
z迂n
chéng
dào
y走

zuò
shì
s貝
wéi
jìng

shì
zuì
wéi
shèng

zhù

chán
dìng

xiáng
zh迂

dào鹿
y豆
yuàn
zh身ng

zhu見n


f見
lún


qiáo
chén

d豆ng
w迅
rén

ér
zhèng
dào
gu辛


y辛u
b走
q貝u
su辛
shu身
zh迂


qiú

jìn
zh走

shì
z迂n
jiào
chì

y貝
y貝
k芋izh見ng
jìng
nuò

ér
shùn
z迂n
chì

第一章 出家证果


yán


q貝n
ch迂
ji芋

shí
x貝n

b豆n

ji豆

wéi
f見

míng
yu言
sh芋
mén

cháng
xíng
èr
b見i
w迅
shí
jiè

jìn
zh走
q貝ng
jìng

wéi

zh言n
dào
xíng

chéng

luó
hàn


luó
hàn
zh豆

néng
f言i
xíng
biàn
huà

kuàng
jié
shòu
寿
mìng

zhù
dòng
ti芋nwéi

nuó
hán


nuó
hán
zh豆

shòu
寿
zh身ng
líng
shén
shàng
shí
ji迅
ti芋n

zhèng

luó
hàn


wéi
s貝
tuó
hán

s貝
tuó
hán
zh豆

y貝
shàng
y貝
huán
luó
hàn


wéi
x迂
tuó
huán

x迂
tuó
huán
zh豆

q貝
s走
q貝
sh言ng

biàn
便
zhèng

luó
hàn

ài

duàn
zh豆zh貝
duànyòng
zh貝

第二章 断欲绝朕


yán

ch迂
ji芋
sh芋
mén
zh豆

duàn


ài

shí

x貝n
yuánsh言n
l走wéi


nèi

su辛


wái

su辛
qiú

x貝n


dàojiéniàn

zuò

f言i
x貝u
f言i
zhèngzh迂
wèi

ér

chóng
zuì

míng
zh貝
wéi
dào

第三章 割爱去贪


yán


chú
x迂
f芋
ér
wéi
sh芋
mén

shòu
dào
f見
zh豆


shì
z貝
cái

q走
qiú
q迅zh身ng
y貝
shí

shù
xià
y貝

宿

shèn

zài
y走

sh走
使
rén


zh豆

ài


y豆

第四章 善恶并明


yán

zhòng
sh言ng
y走
shí
shì
wéi
shàn


y走
shí
shì
wéi
è


d豆ng
wéi
shí

sh言n
s芋n

k辛u

四﹝

s芋n

sh言n
s芋n
zh豆

sh芋

dào

yín

k辛u

zh豆

li見ng
shé

è
k辛u

wàng
yán


y迅


s芋n
zh豆huì

ch貝


shì
shí
shì


shùn
shèng
dào

míng
shí
è
xíng

shì
è
ruò
zh走

míng
shí
shàn
xíng
豆r

第五章 转重令轻


yán

rén
y辛u
zhòng
guò

ér


hu走

dùn
x貝

x貝n

zuì
lái

sh言n


shu走
gu貝
h見i

jiàn
chéng
sh言n
gu見ng
广

ruò
rén
y辛u
guò


ji豆
zh貝
f言i

g見i
è
xíng
shàn

zuì

xi芋o
miè


bìng

hàn

jiàn
y辛u
quán
s迅n
豆r

第六章 忍恶无瞋


yán

è
rén
wén
shàn


lái
r見o
luàn
zh豆

r迅

jìn
x貝

d芋ng

ch言n


b走
lái
è
zh豆
ér


zh貝

第七章 恶还本身


yán

y辛u
rén
wén

sh辛u
dào

xíng

rénzhì


duì


zh走

wèn
yu言

z走
y走
l走
cóng
rén


rénl走
gu貝
z走
hu

duì
yu言

gu貝
y走


yán

j貝n
z走

w辛

w辛
j貝nz走

chí
huò
gu貝
z走
sh言n
y走

yóu
xi見ng
yìng
sh言ng

y走ng
zh貝
suí
xíng

zh身ng

mi見n


shèn

wéi
è

第八章 尘唾自污


yán

è
rén
hài
xián
zh豆

yóu
y見ng
ti芋n
ér
tuò

tuò

zhì
ti芋n

hái
cóng
j走
duò


f言ng
yáng
chén

chén

zhì
b走

hái
bèn
j走
sh言n

xián

k豆
hu走

huò

miè
j走

第九章 返本会道


yán


wén
ài
dào

dào

nán
huì

sh辛u
zhì
fèng
dào


dào
shèn


第十章 喜施获福


yán

d迅
rén
sh貝
dào

zhù
zh貝
hu芋n
x走shèn


sh芋
mén
wèn
yu言

c走

jìn
hu


yány貝

zh貝
hu辛

shù
qi芋n
b見i
rén


y走

lái
f言n
q迅

shú
shí
chú
míng

c走zh貝

精彩推荐